Vedtægter for DcH Fredericia

Vedtægter for Fredericia civile Hundeførerforening.

§1: Lokalforeningens navn og hjemsted

1.1: Foreningens navn er Fredericia Civile Hundeførerforening.

1.2: Dens hjemsted er Fredericia Kommune.

§ 2: Tilknytning

2.1: Foreningen er som lokalforening medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundefø-rerforening.

2.2: Lokalforeningen må ikke handle i strid med landsforeningens Danmarks civile Hundefø-rerforening vedtægter og regler. I øvrigt er lokalforeningen selvbestemmende inden for egne rammer.

§3: Formål

3.1: Lokalforeningens formål er at samle hundeinteresserede personer og arbejde på at ud-danne det enkelte medlem i at forstå hunde og få glæde ved samarbejde og samvær med sin hund.
Foreningen skal formidle trænings- og konkurrencetilbud, der kan give hunde et aktivt og indholdsrigt liv og tilgodese hundens behov.

3.2: Det er lokalforeningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke de i pkt. 3.1 nævnte aktiviteter, samt med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlem-mernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar il lokalforeningen og i det loka-le samfund

§4: Medlemmer

4.1: Enhver der vil medvirke til fremme af foreningens mål, kan optages som medlem. Be-styrelsen kan dog nægte optagelse i lokalforeningen, såfremt optagelse efter en konkret vurdering af ansøgeren ikke findes i overensstemmelse med lokalforeningens tarv.

4.2: Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelse nye medlemmer til landsforeningen, således at medlemmet opnår de rettigheder der følger deraf.

4.3: Udmeldelse skal ske skriftlig til lokalforeningen formand eller kasserer. Manglende retti-dig betaling af kontingent for et nyt kalenderår kan af lokalforeningen betragtes som udmeldelse af lokalforeningen.

§5: Kontingent

5.1: Kontingent for foreningens medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalfor-samling for det efterfølgende kalenderår.
Kontingentet består af 2 dele: grundkontingent og træningsgebyr.

5.2: Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet, og giver medlemmet almindelige medlemsret-tigheder.
Kontingent til landsforeningen og kreds medregnes kun til grundkontingent i den lokal-forening, hvor medlemmet er hovedmedlem.
Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan.

5.3: Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, før forfaldent kontingent (grundkontin-gent og træningsgebyr) for det pågældende foreningsår er betalt.

5.4: Medlemmer der overføres fra anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne lokalforening for foreningsåret, skal først betale kontingent til lokalforeningen fra næste foreningsårs begyndelse. Det gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsge-byr.

5.5: For medlemmer der træningsmæssigt er tilknyttet andre lokalforeninger, betales der kun for ét medlemskab til landsforeningen og kredsen. Hvis medlemskabet i den betalende lokalforening ophører, bortfalder den træningsmæssige adgang til de øvrige lokalforenin-ger også.

5.6: Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav mod lokalforeningen eller dens midler, herunder tilbagebetaling af kontingent.

5.7: For bestyrelse og trænere er følgende gældende:
Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri hvis de sidder hele året i bestyrelsen.
Trænere/trænere der er under uddannelse er kontingentfri hvis de aktivt træner hold.
Der skal som minimum trænes 2 x 3 mdr. om året fordelt på perioderne: Januar – Marts, April – Juni, August – December.
Der opkræves grundkontingent i januar som tilbagebetales den 1. december hvis betin-gelserne for at sidde i bestyrelsen og træne hold er opfyldt. Trænere der står til rådighed for at være afløser betaler grundkontingent i januar og der betales ikke noget tilbage. For alle gælder det at det giver adgang til at træne på 1 hold med 1 hund og trænes der mere en 1 hund eller på flere hold betales der efter gældende regler.

§6: Generalforsamling

6.1: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar.

6.2: Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel skriftlig til alle med-lemmer, på foreningens hjemmeside eller lignende. Indkaldelsen skal indeholde besty-relsens indstilling til kontingentfastsættelse samt ordlyden af eventuelle indkomne for-slag.

6.3: Generalforsamlingen behandler følgende sager:
1. Valg af dirigent
2. Beretning af foreningens formand
3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer
4. Fastlæggelse af kontingent (indstilling fra bestyrelsen skal foreligge)
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af kasserer
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af 2 revisorer
11. Valg af 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt

6.4: Enhver beslutning træffes med simpel flertal, medmindre andet er bestemt.

6.5: Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer for-langer det, eller når dirigenten bestemmer det.

6.6: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 8 dage før afholdelse.

6.7: Adgang til generalforsamlingen med stemme og taleret har alle medlemmer af forenin-gen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

6.8: Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

6.8.1: Vedtægterne og efterfølgende ændringer skal senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget sendes til kredsformanden samt landsforeningens forretningsfører.

§7: Ekstraordinær generalforsamling

7.1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig fremsætter begæring derom til lokalforenings-formanden. Begæringen skal indeholde en skriftlig redegørelse over de sager der ønskes behandlet.

7.2: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 2 ugers varsel. Indkal-delsen skal indeholde en dagsorden for generalforsamling, samt en redegørelse for årsa-gen til afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.

7.3: Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 3 uger efter begæringen er modtaget

§8: Bestyrelsen

8.1: Bestyrelsen består af formand og kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer.

8.2: Formand og kasserer vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. For-mand på valg i lige år. Kassereren på valg i ulige år.

8.3: Den øvrige bestyrelse vælges ligeledes for 2 år ad gangen, dog sådan at 1 bestyrelses-medlem er på valg samme år som formanden.

8.4: Genvalg kan finde sted.

8.5: Endvidere vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer med 1 suppleant.

8.6: Bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

8.7: Bestyrelsen har ansvar for lokalforeningens daglige drift, herunder for afholdelse af træning, konkurrencer og/ eller arrangementer.

8.8: Bestyrelse her ansvar for, at der føres regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol for bestyrelsesmøder og beslutninger.

8.9: Bestyrelsen har ansvaret for, at hunde og førere ved konkurrence deltager i de klasser, hvor de hører hjemme.

§9: Udgiftdæking

9.1: Bestyrelsesmedlemmer og øvrige medlemmers arbejde er ulønnet.

9.2: Lokalforeningen kan bevilge fri rejse og eventuelle diæter til repræsentation i lokalfor-eningens interesse.

§10: Regnskabsår

10.1: Foreningens regnskabsår er fra 1/9 til 31/8. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden generalforsamlingen, og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

10.2: Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.

§11: Disciplinærsager

11.1: Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

§12: Opløsning

12.1: Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer stemmer imod.

12.2: Opløsning/ udmeldelse kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger afholdt med minimum 4 ugers mellemrum. Kredsformanden inviteres med til den første general-forsamling med taleret.
Vedtager første generalforsamling opløsning/ udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg til varetagelse af de daglige opgaver frem til den anden generalforsamling. Kredsfor-manden har sæde i dette forretningsudvalg.
Kredsformanden og et medlem af ordensudvalget har adgang til den anden generalfor-samling med taleret.

12.3: I tilfælde af udmeldelse eller udelukkelse af en lokalforening, kan foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DCH`s logoer.

12.4: Foreningens ejendele og kapital i øvrigt tilfalder Danmarks civile Hundførerforening

Vedtaget på generalforsamling den 17/9 2018

Nyheder

Sponsorer